Wzory dokumentów

Zakup, sprzedaż oraz administrowanie nieruchomościami wiążą się z dużą ilością formalności. Każda czynność mająca na celu ustalenie lub zmianę statusu prawnego wymaga skontaktowania się z odpowiednim urzędem i wykonaniem określonych czynności administracyjnych. Kluczowym elementem tego procesu są umowy i inne dokumenty.

Pisma takie są tworzone według ustalonych (często – bardzo ścisłych) reguł, dlatego aby twoje formalne działania były skuteczne i byś mógł sprawnie komunikować się z urzędami, musisz wiedzieć jak takie pisma wyglądają. Tutaj nieocenioną pomocą są dostępne online wzory dokumentów. Po pobraniu wystarczy je przeredagować na swoje potrzeby, zachowując ich oryginalną, zgodną z wymogami konstrukcję.

Na tej stronie znajdziesz opisy wniosków, umów, protokołów i innych rodzajów formalnych pism związanych z nieruchomościami. Wyjaśniamy z jakich części się składają, co powinny zawierać oraz jaka jest ich funkcja i w jakich sytuacjach znajdują zastosowanie.

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego jest dokumentem o randze dokumentu ustawowego, który powinien być prowadzony dla każdego obiektu budowlanego od dnia jego przekazania przez cały okres użytkowania. Obowiązek ten wynika z prawa budowlanego. Wyjątek stanowią obiekty, których budowa nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, jednorodzinne budynki mieszkalne, obiekty budownictwa letniskowego i inwentarskiego. Książka powinna mieć format A4 oraz być wykonana solidnie, by nie uległa zniszczeniu w trakcie użytkowania. Strony należy numerować, a w przypadku niewystarczającej ilości miejsca na dokonywanie zapisów założyć kolejny tom.

Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej

Domniemywa się, że zapisy widniejące w księdze wieczystej są odzwierciedleniem rzeczywistego stanu prawnego. Z tego powodu, przy większości czynności prawnych dotyczących nieruchomości, niezbędne jest przedstawienie odpisu z księgi wieczystej. W zależności od rodzaju czynności może być to odpis zwykły lub zupełny.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Treść księgi wieczystej powinna odzwierciedlać stan faktyczny i prawny nieruchomości. Wszystkie zmiany w tym zakresie należy więc na bieżąco aktualizować, czego dokonuje się na wniosek o wpis w księdze wieczystej składany do sądu, który daną księgę wieczystą prowadzi. Wpis do księgi wieczystej następuje w drodze postępowania nieprocesowego.

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Księgi wieczyste są rejestrem, który dokumentuje stan prawny nieruchomości. Obecnie przy większości czynności związanych z nieruchomością, np. sprzedaży, niezbędne jest prowadzenie dla niej księgi wieczystej, którą zakłada się na wniosek uprawnionej osoby lub organu.

Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości komercyjnej

Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości sporządza się w chwili przekazania jej najemcy, w chwili gdy najemca zwraca ją w posiadanie wynajmującego po zakończeniu najmu oraz przy jej sprzedaży. Celem protokołu jest udokumentowanie stanu lokalu z chwili jego przekazania, a także ochrona interesów stron, które na jego podstawie mogą od siebie dochodzić ewentualnych roszczeń.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest dokumentem, który strony umowy najmu oraz umowy sprzedaży powinny sporządzić w celu spisania stanu mieszkania z chwili jego wydania. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym po zakończeniu umowy najmu najemca jest zobowiązany zwrócić rzecz wynajmowaną w stanie niepogorszonym.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to powszechnie używana nazwa postępowania sądowego, w trakcie którego ustalony zostaje krąg spadkobierców oraz uregulowane kwestie majątku po zmarłej osobie. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek, który może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny, np. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku czy wierzyciele zmarłego.

Umowa dzierżawy gruntów rolnych

Definicja gruntów rolnych ujęta jest w kodeksie cywilnym i zgodnie z nią zaliczają się do nich nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, sadowniczej lub rybnej.

Umowa dzierżawy gruntu

Umowa dzierżawy uregulowana jest w przepisach kodeksu cywilnego, w tym również w odpowiednim zakresie przepisami dotyczącymi najmu. Dzierżawa polega na oddaniu przez wydzierżawiającego na rzecz dzierżawcy przedmiotu umowy, w tym wypadku gruntu, z którego dzierżawca ma prawo pobierać pożytki.

Umowa najmu na czas określony

Umowa najmu zawarta na czas określony ma być gwarancją lepszej ochrony interesów stron przez ustalony okres. Z perspektywy wynajmującego jest to zapewnienie stałego dochodu z tytułu najmu, a z punktu widzenia najemcy możliwość zajmowania nieruchomość przez określony czas.

Umowa najmu na czas nieokreślony

Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony jest to umowa, w której nie wskazano jednoznacznie czasu jej trwania lub nie wynika on z okoliczności i charakteru umowy. Może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, na warunkach w niej określonych z uwzględnieniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

Umowa najmu garażu

Przez umowę najmu właściciel garażu zobowiązuje się do oddania go w użytkowanie najemcy. Ten w zamian ma obowiązek uiszczać na rzecz wynajmującego ustalony przez strony czynsz. Umowa taka może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.

Umowa najmu lokalu użytkowego

Najem lokalu użytkowego jest umową zawieraną między właścicielem lokalu (wynajmującym) a najemcą. Na jej podstawie wynajmujący oddaje w użytkowanie najemcy lokal komercyjny, czyli przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. W zamian najemca zobowiązany jest do zapłaty określonego w umowie czynszu.

Umowa najmu mieszkania

Na podstawie umowy najmu właściciel mieszkania – wynajmujący, zobowiązuje się oddać je do używania najemcy, w zamian za uiszczanie przez niego ustalonego czynszu. Umowa taka może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, a podstawowa różnica między nimi polega na sposobie ich wypowiedzenia.

Umowa najmu pokoju

Umowa najmu pokoju może zostać zawarta z właścicielem mieszkania, albo za jego zgodą bezpośrednio z najemcą, który jako podnajmujący podpisze taką umowę we własnym imieniu. Jeśli okres najmu jest dłuższy niż rok umowa powinna zostać zawarta na piśmie. Możne mieć postać umowy na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania

Przed podpisaniem ostatecznej umowy kupna/sprzedaży nieruchomości strony często decydują się na zawarcie umowy przedwstępnej, w której obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej. Rozwiązanie to stosuje się gdy umowa sprzedaży nie może z jakiegoś powodu zostać zawarta od razu.

Umowa przedwstępna z deweloperem

Umowa przedwstępna zawierana z deweloperem zobowiązuje strony do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Jest więc podpisywana przed zawarciem umowy deweloperskiej i przed przeniesieniem własności nieruchomości. Stosuje się ją w przypadkach gdy inwestycja deweloperska nie została jeszcze ukończona.

Umowa przyrzeczona

Podpisanie umowy przyrzeczonej jest następstwem zawarcia umowy przedwstępnej. Zobowiązuje ona strony do zawarcia umowy ostatecznej, której z jakiegoś powodu nie mogły zawrzeć w momencie podpisywania umowy przedwstępnej.

Umowa przyrzeczona deweloperska

Umowa przyrzeczona zawarta z deweloperem jest konsekwencją wcześniejszego podpisania umowy przedwstępnej. Strony zobowiązują się w niej do podpisania w przyszłości umowy ostatecznej na warunkach w tej umowie określonych.

Umowa sprzedaży mieszkania, domu

Umowa sprzedaży nieruchomości mieszkalnej jest dokumentem przenoszącym własności domu lub mieszkania i powinna być pod rygorem nieważności sporządzona w formie aktu notarialnego. Aby była zawarta prawidłowo, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uwzględniała interes umawiających się stron

Umowa sprzedaży lokalu

Lokal komercyjny jest nieruchomością przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa jego sprzedaży polega na przeniesieniu prawa własności do lokalu ze sprzedającego na kupującego i musi pod rygorem nieważności zostać sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego.

Umowa sprzedaży gruntu

Umowa sprzedaży przenosi własność nieruchomości z dotychczasowego właściciela na kupującego. Pod rygorem nieważności powinna zostać sporządzona na piśmie w formie aktu notarialnego. Z reguły związane z tym dodatkowe koszty obciążają nabywcę, jednak strony mogą tę kwestę uregulować odmiennie.

Wniosek o warunki zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest tam, gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niezbędna jest przy wszystkich czynnościach polegających na zmianie zagospodarowania terenu poprzez budowanie obiektu budowlanego lub wykonywanie innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Umowa najmu może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Celem tej pierwszej jest zagwarantowanie stronom możliwości korzystania z nieruchomości (najemca) oraz otrzymywania z tego tytułu stosownej opłaty (wynajmujący) przez ustalony w umowie czas.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony

Umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony obarczona jest mniejszymi restrykcjami w zakresie wypowiedzenia od umowy zawartej na czas oznaczony. Strony mogą bowiem odstąpić do niej w dowolnym momencie. Z jednej strony rozwiązanie to w mniejszym stopniu zabezpiecza ich interesy, z drugiej jednak daje im większą swobodę.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Zgodnie z polskim prawem przed rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Odbywa się to na podstawie wniosku, który należy złożyć w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa na gotowym formularzu dostępnym w urzędzie lub na stronach internetowych starostw.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Roboty rozbiórkowe na nieruchomości można wykonywać jedynie po uprzednim uzyskaniu na to stosownego pozwolenia. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w starostwie powiatowym, a decyzję w tym zakresie wydaje starosta.

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu

Po zakończeniu prac budowlanych obiektu, by móc z niego legalnie korzystać należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

Zgłoszenie robót budowlanych

Nie wszystkie prace budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Niektóre z nich można prowadzić na podstawie zgłoszenia ich właściwemu organowi. Procedura ta jest prostsza i krótsza, a rozpoczyna ją złożenie zgłoszenia robót budowlanych w starostwie (lub w urzędzie miasta na prawach powiatu). Formularz zgłoszenia dostępny jest w urzędach i na ich stronach internetowych.

Pozew o eksmisję

Złożenie pozwu o eksmisję jest ostatecznym krokiem mającym na celu przymusowe usunięcie lokatora, który dobrowolnie nie zamierza zwolnić zajmowanej nieruchomości. Przed rozpoczęciem procedury należy wezwać go do opuszczenia lokalu. Jeśli zajmował go na podstawie umowy najmu, wynajmujący powinien umowę taką wypowiedzieć, a także wezwać najemcę do zapłaty ewentualnych należności wyznaczając mu na to dodatkowy miesięczny termin. Zarówno wezwanie do zapłaty, wezwanie do opuszczenia lokalu i wypowiedzenie umowy najmu muszą być sporządzone i doręczone lokatorowi na piśmie. W jednym dokumencie można zawrzeć wszystkie te żądania.