Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu

Po zakończeniu prac budowlanych obiektu, by móc z niego legalnie korzystać należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Nie wszystkie inwestycje wymagają takiego pozwolenia, jest ono jednak niezbędne gdy:

 • budynek ma być oddany do użytkowania przed wykonaniem wszystkim robót budowlanych, dla których należy mieć pozwolenia na budowę (tzw. odbiór częściowy),
 • obiektem budowlanym jest dom wielorodzinny,
 • w przypadku obiektów powstałych bez uzyskania odpowiednich pozwoleń na mocy samowoli budowlanej, dla których w postępowaniu legalizacyjnym wydano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, a w przypadku zakończenia budowy – zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Pozwolenie wydawane jest na wniosek, który należy złożyć w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Do wniosku należy załączyć:

 • dziennik budowy,
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest od tego uzależniona,
 • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania z nich – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i przepisami,
 • potwierdzenie odebrania wykonanych przyłączy przez przedstawiciela przedsiębiorstwa sieciowego,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • protokoły badań i sprawdzeń instalacji (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, kominowej) sporządzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sporządzonego przez osobę uprawnioną.

Przed wydaniem decyzji odbywa się obowiązkowa kontrola o obiektu, której termin wyznacza się miedzy 7 a 21 dni od złożenia wniosku. Decyzja powinna być wydana niezwłocznie, a jeśli konieczne jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego – najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Korzystanie z obiektu przed otrzymaniem pozytywnej decyzji obciążone jest karą pieniężną w wysokości 10.000zł.


Pobierz wzór dokumentu