Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Roboty rozbiórkowe na nieruchomości można wykonywać jedynie po uprzednim uzyskaniu na to stosownego pozwolenia. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w starostwie powiatowym, a decyzję w tym zakresie wydaje starosta. Do wniosku należy załączyć:

 • zgodę właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis sposobu i zakresu prowadzenia robót,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów oraz inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
 • w niektórych sytuacjach projekt rozbiórki obiektu.

Pozwolenie nie jest wymagane dla:

 • budynków i budowli, które nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte ochroną konserwatora, a których wysokości nie przekracza 8 metrów, jeśli są położone od granicy działki w odległości nie mniejszej od połowy wysokości,
 • obiektów i urządzeń budowlanych, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli nie podlegają ochronie konserwatora zabytków.
 • Wyjątkowo właściwy organ może nałożyć na te budowle obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę jeśli:
 • ich rozbiórka może pogorszyć stan środowiska naturalnego i wód lub warunki sanitarne,
 • jeśli ich rozbiórka wymaga zachowania warunków, których spełnienie jest niezbędne do prowadzenia robót rozbiórkowych.

Przed podjęciem decyzji o wydaniu pozwolenia na rozbiórkę organ:

 • sprawdza zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszar Natura 2000, jeśli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • uzyskuje od inwestora niezbędne dokumenty, pozwolenia, opinie itp. wymagane przepisami szczególnymi.

Na wydanie pozwolenia zgodę musi wyrazić minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, jeśli dotyczy gazociągów o zasięgu krajowym, lub budowli powstałych na podstawie umów międzynarodowych.

Od decyzji starosty przysługuje stronom odwołanie, które należy złożyć w terminie 14 dni, które składa się za jego pośrednictwem do wojewody.


Pobierz wzór dokumentu