Pozew o eksmisję

Złożenie pozwu o eksmisję jest ostatecznym krokiem mającym na celu przymusowe usunięcie lokatora, który dobrowolnie nie zamierza zwolnić zajmowanej nieruchomości. Przed rozpoczęciem procedury należy wezwać go do opuszczenia lokalu. Jeśli zajmował go na podstawie umowy najmu, wynajmujący powinien umowę taką wypowiedzieć, a także wezwać najemcę do zapłaty ewentualnych należności wyznaczając mu na to dodatkowy miesięczny termin. Zarówno wezwanie do zapłaty, wezwanie do opuszczenia lokalu i wypowiedzenie umowy najmu muszą być sporządzone i doręczone lokatorowi na piśmie. W jednym dokumencie można zawrzeć wszystkie te żądania.

Pozew o eksmisję składa się w sądzie właściwym według miejsca zamieszkania pozwanego (lokatora), którym najczęściej jest adres zajmowanego przez niego lokalu. Jeśli lokator wskazał inny adres zameldowania, wtedy właściwy będzie sąd dla adresu zameldowania.

W pozwie należy precyzyjnie wskazać strony, czyli właściciela nieruchomości oraz lokatora, tj. ich imiona i nazwiska, numery PESEL lub NIP, adresy zamieszkania/zameldowania. Następie powód powinien wskazać żądanie pozwu, tj. nakazanie pozwanemu opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego, który również trzeba konkretnie opisać. Wśród pozostałych żądań pozwu powinno się ująć:

  • zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
  • wydanie wyroku zaocznego w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pozwanego,
  • przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu.

W uzasadnieniu pozwu należy wykazać, iż powód jest właścicielem nieruchomości, jaki łączy go stosunek prawny z pozwanym (np. umowa najmu), czy pozwany ma wobec powoda jakieś zaległości z tego tytułu, a także czy został on wezwany do opuszczenia i opróżnienia lokalu jednak wezwanie to okazało się bezskuteczne. Na potwierdzenie tych okoliczności należy przedstawić dowody, które będą stanowiły załącznik do pozwu, a wśród nich:

  • dokument stwierdzający tytuł prawny powoda do lokalu (np. akt notarialny, umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),
  • dokument potwierdzający istnienie stosunku prawnego między stornami (umowa najmu),
  • wezwanie do opuszczenia lokalu, ewentualnie wezwanie do zapłaty i wypowiedzenie umowy.

Pozew należy opłacić a dowód zapłaty dołączyć do wersji przeznaczonej dla sądu. Pozew wraz z załącznikami składa się bowiem w dwóch wersjach – jedna przeznaczona jest dla sądu, a druga jako odpis dla strony pozwanej. Aktualnie opłata od pozwu o eksmisję wynosi 200zł, a uiszcza się ją na rachunek bankowy sądu, do którego pozew ma zostać złożony.


Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu