Wniosek o pozwolenie na budowę

Zgodnie z polskim prawem przed rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Odbywa się to na podstawie wniosku, który należy złożyć w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa na gotowym formularzu dostępnym w urzędzie lub na stronach internetowych starostw. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego,
  • decyzję o warunkach zabudowy, o ile nie został wydany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • pozwolenie konserwatora zabytków – w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na terenie wpisanym do rejestru zabytków,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – w przypadku inwestycji mających wpływa na środowisko naturalne,
  • oświadczenie inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do działki, na której będzie prowadzona budowa, które składa on pod rygorem odpowiedzialności karnej,
  • inne opinie, pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami szczególnymi.

Jeśli we wniosku zostaną stwierdzone błędy lub braki formalne, urząd nakłada na osobę składającą wniosek obowiązek ich usunięcia we wskazanym terminie. Dokonuje się tego w drodze postanowienia. Nieusunięcie błędów lub braków wniosku skutkuje wydaniem decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Urząd na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji ma 65 dni. Decyzja uprawomocnia się po dwóch tygodniach od wydania.


Pobierz wzór dokumentu