Umowa sprzedaży gruntu

Umowa sprzedaży przenosi własność nieruchomości z dotychczasowego właściciela na kupującego. Pod rygorem nieważności powinna zostać sporządzona na piśmie w formie aktu notarialnego. Z reguły związane z tym dodatkowe koszty obciążają nabywcę, jednak strony mogą tę kwestę uregulować odmiennie.

Umowa taka określa prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego, w związku z tym musi zawierać dane identyfikujące strony. Jeśli są nimi osoby fizyczne będą to imiona i nazwiska, adresy, numery PESEL i NIP, seria i numer dowodu tożsamości. W przypadku osób prawnych należy w dokumencie zawrzeć nazwy ich firm, adresy siedziby, numer KRS lub CEDiG, numer NIP, odpis z rejestru KRS jeśli firma ma obowiązek rejestracji w nim, ewentualnie umocowanie osoby zawierającej umowę do reprezentowania firmy.

Niezbędne jest również precyzyjne określenie przedmiotu transakcji poprzez wskazanie jej lokalizacji, powierzchni, numeru działku i numeru księgi wieczystej. W przypadku nieruchomości gruntowych należy ponadto wskazać jakie jest przeznaczenie gruntu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także czy znajdują się na nim zabudowania lub urządzenia, jeśli tak to je również należy opisać (ilość, rodzaj, przeznaczenie itp.).

Kolejnym elementem umowy sprzedaży jest ustalona przez strony cena, wraz z informacją o terminie i wysokości jej zapłaty. Przekazanie pieniędzy sprzedającemu może zostać w umowie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, np. wydania nieruchomości na rzecz kupującego czy wpisania nowego właściciela w księdze wieczystej.

W umowie należy wspomnieć o ewentualnych obciążeniach występujących na nieruchomości w postaci praw osób trzecich, np. hipotek, służebności, czy zastawów. Jeśli strony wcześniej podpisały umowę przedwstępną, to w ostatecznej umowie sprzedaży powinny się znaleźć istotne postanowienia zawarte w pierwszym dokumencie.

W umowie można zawrzeć dodatkowe ustalenia poczynione przez sprzedającego i nabywcę, o ile mieszczą się one w ramach obowiązujących przepisów prawnych i nie mają na celu zaszkodzenie którejkolwiek ze stron.