Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego jest dokumentem o randze dokumentu ustawowego, który powinien być prowadzony dla każdego obiektu budowlanego od dnia jego przekazania przez cały okres użytkowania. Obowiązek ten wynika z prawa budowlanego. Wyjątek stanowią obiekty, których budowa nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, jednorodzinne budynki mieszkalne, obiekty budownictwa letniskowego i inwentarskiego. Książka powinna mieć format A4 oraz być wykonana solidnie, by nie uległa zniszczeniu w trakcie użytkowania. Strony należy numerować, a w przypadku niewystarczającej ilości miejsca na dokonywanie zapisów założyć kolejny tom.

Książka ma być zapisem wszystkich zdarzeń mających związek z nieruchomością. Jej funkcją jest umożliwienie nadzorowania historii obiektu, by utrzymać go we właściwym stanie technicznym i zapewnić bezpieczeństwo jego użytkowania. Należy w niej umieszczać informacje o wszystkich remontach i naprawach, czy innego rodzaju ingerencjach w nieruchomość. W razie uchybień w prowadzonej dokumentacji odpowiednie organy mają prawo zarządzić przeprowadzenie szczegółowej kontroli, a nawet wydanie ekspertyzy w tym zakresie. Rzetelne prowadzenie KOB zapobiega takim sytuacjom, ponieważ ułatwia pracę jednostkom odpowiedzialnym za inspekcję stanu budynków.

Obowiązek prowadzenia książki spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego, czyli osobie fizycznej posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, a która zajmuje się tym na podstawie umowy zawartej z właścicielem budynku.

Wpisy w książce powinny być umieszczane chronologicznie, w dniu w którym zdarzenie nastąpiło oraz zawierać niezbędne dane identyfikujące dokument, na podstawie którego te czynności wykonano. Wszystkie załączone dokumenty stanowią integralną część książki i powinny być przechowywane razem z nią, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, przez cały okres użytkowania nieruchomości.

W KOB powinny się znaleźć następujące informacje:

  • rodzaj obiektu, jego adres,
  • imię i nazwisko lub nazwa właściciela i ewentualnego zarządcy,
  • protokół odbioru nieruchomości, wraz z datą sporządzenia,
  • pozwolenie na użytkowanie wraz ze wskazaniem daty i organu, który dokument wydał,
  • dane techniczne wraz z dokumentacją,
  • plan obiektu z zaznaczonymi granicami obiektu, wskazujący układ sieci uzbrojenia,
  • protokoły kontroli oraz badań przeprowadzanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu