Umowa przedwstępna z deweloperem

Umowa przedwstępna zawierana z deweloperem zobowiązuje strony do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Jest więc podpisywana przed zawarciem umowy deweloperskiej i przed przeniesieniem własności nieruchomości. Stosuje się ją w przypadkach gdy inwestycja deweloperska nie została jeszcze ukończona. Jej celem jest zapewnienie kupującemu prawa zakupu nieruchomości po zakończeniu budowy oraz otrzymania do niej prawa własności, z perspektywy dewelopera zaś jest to gwarancja sprzedaży zasobów inwestycyjnych.

W umowie takiej należy zawrzeć wszystkie ustalenia poczynione między kupującym a deweloperem, które znajdą się później w treści umowy przyrzeczonej. Umowa przyrzeczona jest dla stron wiążąca, należy więc wskazać w niej termin, w którym zostanie zawarta umowa ostateczna. Brak określenia terminu nie powoduje nieważności takiej umowy, o ile wskaże go jedna ze stron w ciągu roku od jej zawarcia.

Wśród najważniejszych postanowień umowy przedwstępnej wymienić należy zobowiązanie dewelopera do przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę, zobowiązanie nabywcy do zapłaty ceny oraz określenie jej wysokości.

Przepisy nie narzucają stronom formy aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej, jednak należy mieć na uwadze, że taka postać lepiej zabezpiecza ich interesy od zwykłej formy pisemnej. W przypadku aktu notarialnego mogą one bowiem żądać zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli natomiast umowa będzie sporządzona w zwykłej formie pisemnej, stronom przysługuje wyłącznie roszczenie odszkodowawcze.

Deweloper może zażądać dodatkowo wpłacenia zadatku lub zaliczki. Różnica między nimi jest taka, że w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej zadatek nie będzie zwrócony wpłacającemu, w przeciwieństwie do zaliczki. Jeśli natomiast nie dojdzie do tego z winy dewelopera, wtedy jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz kupującego dwukrotności wpłaconego przez niego zadatku w ramach rekompensaty.

Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na treść umowy przedwstępnej, w której deweloperzy czasem próbują zawierać niedozwolone klauzule umowne lub zapisy działające na niekorzyść nabywcy. Należą do nich zawyżone kary umowne czy opłaty za odstąpienie od umowy, umożliwienie deweloperowi wykorzystania innych (tańszych) materiałów budowlanych, możliwość dokonania jednostronnego odbioru mieszkania przez dewelopera jeśli kupujący nie stawi się w ustalonym terminie odbioru.


Pobierz wzór dokumentu