Wniosek o warunki zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest tam, gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niezbędna jest przy wszystkich czynnościach polegających na zmianie zagospodarowania terenu poprzez budowanie obiektu budowlanego lub wykonywanie innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy składa inwestor. Należy w nim umieścić poniższe informacje o :

  • granicach terenu objętego wnioskiem, które należy przedstawić na kopii mapy zasadniczej lub mapy katastralnej przyjętej do państwowego zasoby kartograficznego i geodezyjnego; poza terenem objętym wnioskiem należy na niej zaznaczyć obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać,
  • zapotrzebowaniu inwestycji na wodę, energię, sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków, inne informacje o niezbędnej infrastrukturze technicznej,
  • sposobie zabudowy terenu wraz z jej charakterystyką, w szczególności uwzględniając przeznaczenie i rozmiary obiektów budowlanych,
  • parametry techniczne inwestycji opisujące jej wpływ na środowisko naturalne.

Wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie gminy. Decyzję w tym zakresie wydaje wójt, prezydent lub burmistrz. Przedtem jej treść uzgadniana jest z innymi organami, np. z wojewódzkim konserwatorem zabytków, nadzorem górniczym, administracją geologiczną, dyrektorem miejscowego zarządu melioracji i urządzeń wodnych i innymi, których opinia jest niezbędna ze względu na charakter konkretnej inwestycji.

Decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa, jeśli jednak dla danego obszaru zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia będą odmienne, organ wydający stwierdzi jej wygaśnięcie. Następuje to z dniem wejścia w życie planu.


Pobierz wzór dokumentu