Umowa najmu garażu

Przez umowę najmu właściciel garażu zobowiązuje się do oddania go w użytkowanie najemcy. Ten w zamian ma obowiązek uiszczać na rzecz wynajmującego ustalony przez strony czynsz. Umowa taka może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Pierwszą można wypowiedzieć tylko w przypadkach, które strony wskażą w umowie, drugą natomiast zgodnie z ustawowymi terminami wypowiedzenia. Jeśli najem trwa dłużej niż rok umowa powinna zostać zawarta na piśmie.

W umowie należy precyzyjnie określić przedmiot najmu – czy jest to zamknięty garaż czy miejsce w hali postojowej. Ponadto powinno się w niej znaleźć oznaczenie stron, termin obowiązywania, jeśli został ustalony, w takim wypadku również sytuacje, w których można ją wypowiedzieć,. Poza tym cena czynszu oraz termin i sposób jego zapłaty.

W dokumencie należy również określić sposób rozliczania mediów, czyli na której ze stron będzie ten obowiązek spoczywał. Z uwagi na ryzyko kradzieży warto zastanowić się nad ubezpieczeniem takiej nieruchomości, w tej sytuacji w umowie trzeba wskazać czy dokona tego wynajmujący czy najemca. Jeśli któraś ze stron zdecyduje się na dodatkowe ubezpieczenie, np. od wypadków losowych czy pożaru, szczegółowe informacje na ten temat również powinny się znaleźć w umowie.

Wynajmujący może zażądać od najemcy zapłaty kaucji, która pokryje jego ewentualne roszczenia względem najemcy, gdy ten będzie uchylał się od uregulowania należności albo naprawienia wyrządzonej szkody.

Aby interesy stron były lepiej zabezpieczone warto sporządzić protokół zdawczo – odbiorczy, który spisuje się na początku oraz na zakończenie obowiązywania najmu. Strony wspólnie spisują stan wyposażenia, urządzeń czy instalacji, co pozwala uniknąć nieporozumień co do szkód powstałych w garażu w trakcie trwania umowy. Protokół można wzbogacić dokumentacją fotograficzną.


Pobierz wzór dokumentu