Umowa przyrzeczona deweloperska

Umowa przyrzeczona zawarta z deweloperem jest konsekwencją wcześniejszego podpisania umowy przedwstępnej. Strony zobowiązują się w niej do podpisania w przyszłości umowy ostatecznej na warunkach w tej umowie określonych. Umowa przyrzeczona zawarta z deweloperem jest umową szczególną, obowiązująca w obrocie prawnym na podstawie znowelizowanych w 2012 roku przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zwana inaczej umową deweloperską powinna być pod rygorem nieważności sporządzona w formie aktu notarialnego. Poza potwierdzeniem istotnych kwestii ujętych w umowie przedwstępnej, umowa przyrzeczona jest przede wszystkim zobowiązaniem dewelopera do:

  • ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę własności lokalu lub
  • przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo
  • użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego nie niej postawionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Nabywca natomiast podpisując umowę deweloperską zobowiązuje się do zapłaty ustalonej przez strony ceny nieruchomości (w całości lub w pozostałej części, jeśli wcześniej dokonał już jakiś wpłat, np. tytułem zadatku przy podpisywaniu umowy przedwstępnej). Na podstawie przepisów wskazanej ustawy nabywcą w przypadku tej umowy może być wyłącznie osoba fizyczna.

Umowa deweloperska stanowi podstawę do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej. Stanowi również źródło roszczeń nabywcy, m. in. o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego, przeniesienie prawa własności. Ustawa zawiera katalog zapisów, które powinny się w takiej umowie znaleźć.

Termin zawarcia umowy ostatecznej powinien zostać wskazany w umowie przedwstępnej. Jeśli takiego zapisu nie ma, wtedy każda ze stron może w ciągu roku od podpisania umowy przedwstępnej taki termin wyznaczyć. Jeśli zrobią to obie strony, wtedy obowiązuje termin wskazany przez stronę, która dokonała tego wcześniej. Po upływie roku od podpisania umowy przedwstępnej, gdy termin taki nie został określony, roszczenia z tej umowy wygasają, co oznacza, że strony mogą skutecznie uchylić się od zawarcia umowy przyrzeczonej.