Umowa sprzedaży mieszkania, domu

Umowa sprzedaży nieruchomości mieszkalnej jest dokumentem przenoszącym własności domu lub mieszkania i powinna być pod rygorem nieważności sporządzona w formie aktu notarialnego. Aby była zawarta prawidłowo, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uwzględniała interes umawiających się stron, powinna uwzględniać następujące zapisy:

 • Oznaczenie stron – czyli imiona i nazwiska w przypadku osób fizycznych, nazwy w przypadku osób prawnych, analogicznie numery PESEL lub numer właściwego rejestru, serię i numer dowodu osobistego lub numer NIP, adres zamieszkania lub siedziby. Identyfikacji stron dokonuje notariusz na podstawie przedstawionych dokumentów tożsamości i wypisów z właściwych rejestrów;
 • Oznaczenie nieruchomości – wskazanie lokalizacji, powierzchni, numeru księgi wieczystej, ilości pomieszczeń, pomieszczeń dodatkowych, jeśli takie istnieją;
 • Informacja o własności nieruchomości, czy jest własnością jednej osoby czy kilku współwłaścicieli, jeśli tak to jaki udział przypadka każdemu z nich;
 • Opisanie stanu nieruchomości – standardu wykończenia, stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń i instalacji, informacja o tym, czy nieruchomość sprzedawana jest z wyposażeniem czy bez itp.;
 • Cena – ustalona przez strony lub określona w operacie szacunkowym przez profesjonalnego rzeczoznawcę przybliżona wartość rynkowa nieruchomości, którą strona kupująca zobowiązuje się przekazać stronie sprzedającej;
 • Zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny, wraz z informacją o sposobie i terminie jej zapłaty – czy będzie ona płatna jednorazowo czy w transzach;
 • Zobowiązanie sprzedającego do opuszczenia, opróżnienia i wydania nieruchomości wraz z określeniem terminu;
 • Informacja o prawach osób trzecich, którymi nieruchomość jest obciążona, tj. służebności, hipoteki, zastawy, zaległości wobec spółdzielni;
 • Informacja o gruncie w przypadku zakupu domu wolnostojącego – jego powierzchni i własności,
 • Informacja o tym, która ze stron ponosi koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego,
 • Oświadczenie strony kupującej o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego, co zabezpiecza sprzedającego na wypadek uchylania się kupującego z zapłatą ustalonej ceny,
 • Istotne postanowienia umowy przedwstępnej, jeśli taka została sporządzona,
 • Inne ważne ustalenia poczynione przez strony,
 • Jeśli jedna ze stron jest reprezentowana przez pełnomocnika należy w umowie umieścić wzmiankę na ten temat i załączyć do niej właściwie sporządzone pełnomocnictwo.

Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu