Umowa dzierżawy gruntów rolnych

Definicja gruntów rolnych ujęta jest w kodeksie cywilnym i zgodnie z nią zaliczają się do nich nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, sadowniczej lub rybnej. Poprzez umowę dzierżawy takiego gruntu wydzierżawiający oddaje dzierżawcy w użytkowanie nieruchomość, z której ten może pobierać pożytki. W zamian dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wydzierżawiającego czynszu w wysokości ustalonej przez strony. Umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, przy czym wydzierżawiający nie musi być właścicielem gruntu.

Przepisy nie narzucają specjalnej formy zawarcia umowy, wystarczą do tego oświadczenia stron. Jeśli jednak umowa została zawarta na okres dłuższy niż rok, wtedy musi zostać sporządzona w postaci pisemnej. W innym przypadku uznaje się, że zawarto ją na czas niezoczony.

W umowie powinny się znaleźć następujące elementy:

  • oznaczenie stron, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jaki prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa nadaje zdolność prawną,
  • precyzyjne oznaczenie przedmiotu dzierżawy, ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, ewentualnie numerów innych rejestrów, powierzchni oraz położenia gruntu,
  • termin zapłaty czynszu oraz jego wysokość,
  • czas trwania umowy – oznaczony z konkretną datą lub nieznaczony,
  • odręczne podpisy stron.

Wydzierżawiający ma obowiązek w trakcie trwania umowy utrzymywać nieruchomość w stanie niepogorszonym i w tym celu dokonywać niezbędnych napraw. Swoje prawo musi wykonywać zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, a bez zgody wydzierżawiającego nie może zmieniać przeznaczenia gruntu, oddać go w używanie osobie trzeciej czy poddzierżawić.

Wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony można dokonać na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego. Umowa zawarta na czas oznaczony z datą pewną może zostać wypowiedziana tylko w sytuacjach wskazanych w umowie. Jeśli nie zawarto w niej takiego zapisu, umowa nie może zostać wypowiedziana i wygasa z upływem określonego terminu.


Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu