Umowa sprzedaży lokalu

Lokal komercyjny jest nieruchomością przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa jego sprzedaży polega na przeniesieniu prawa własności do lokalu ze sprzedającego na kupującego i musi pod rygorem nieważności zostać sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego.

W umowie należy dokładnie oznaczyć strony poprzez wskazanie ich imion i nazwisk bądź nazwy, adresów, numerów PESEL, NIP lub numerów właściwych rejestrów. Identyfikacja stron przeprowadzana jest przez notariusza podczas podpisywania umowy. Kolejnym niezbędnym elementem jest precyzyjne określenie przedmiotu sprzedaży, z uwzględnieniem lokalizacji, powierzchni, stanu wykończenia. W przypadku lokali komercyjnych znaczenie ma również to, czy jest to nieruchomość niezależna, czy jej przyszły właściciel będzie musiał korzystać z części nieruchomości wspólnej, np. w zakresie zaplecza sanitarnego.

W umowie należy wskazać także jaki jest stan techniczny lokalu, w tym szczególnie instalacji i urządzeń, czy sprzedawany jest wraz z wyposażeniem, jakie dodatkowe wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej posiada, np. wentylację, a także jakie jest jego przeznaczenie. W lokalach handlowych zlokalizowanych w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych, położonych blisko zabudowań mieszkalnych czy szkół, niektóre rodzaje działalności nie mogą być prowadzone. Jeśli lokal będący przedmiotem umowy posiada takie ograniczenia, należy w niej to wyraźnie zaznaczyć.

W dokumencie trzeba także wskazać cenę oraz sposób i termin jej zapłaty z jednoczesnym zobowiązaniem się kupującego do przekazania tej sumy sprzedającemu. Sprzedający natomiast powinien się zobowiązać do opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu kupującemu wskazując jednocześnie termin kiedy tego dokona.

Jeśli strony zawarły wcześniej umowę przedwstępną, w ostatecznej umowie sprzedaży powinny się znaleźć jej istotne postanowienia. Dodatkowo w akacie notarialnym należy zawrzeć informację o tym, czy nieruchomość jest obciążona prawami osób trzecich, np. hipoteką, służebnościami czy zadłużeniem wobec spółdzielni. Niezbędne jest także wskazanie numeru księgi wieczystej.

W umowie strony mogą zawrzeć inne dokonane przez siebie ustalenia, o ile mieszczą się one w granicach obowiązującego prawa i nie stanowią klauzuli niedozwolonej. Powszechnie stosuje się również zapis o poddaniu się przez kupującego egzekucji wprost z aktu notarialnego, co ma zabezpieczyć sprzedającego na wypadek gdyby nie wywiązywał się on ze swojego obowiązku i uchylał z zapłatą ceny.