Umowa najmu lokalu użytkowego

Najem lokalu użytkowego jest umową zawieraną między właścicielem lokalu (wynajmującym) a najemcą. Na jej podstawie wynajmujący oddaje w użytkowanie najemcy lokal komercyjny, czyli przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. W zamian najemca zobowiązany jest do zapłaty określonego w umowie czynszu.

Umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Pierwszą można wypowiedzieć jedynie w przypadkach wskazanych w umowie, np. zwłoki z zapłata czynszu, nie wywiązywaniu się z obowiązków jednej ze stron, a jeśli takiego zapisu nie ma, umowa wygasa po upływie terminu w niej wskazanego. Umowa na czas nieokreślony natomiast może zostać wypowiedziana zgodnie z terminami ustawowymi.

Najem na czas krótszy niż rok nie wymaga umowy pisemnej, jeśli jednak przekroczy ten termin taka forma jest obowiązkowa. W umowie należy zawrzeć wszystkie elementy niezbędne przewidziane przepisami, tj.

  • imiona, nazwiska, PESELE stron w przypadku osób fizycznych, nazwy, NIP, numer KRS w przypadku osób prawnych,
  • adresy stron,
  • dokładne określenie przedmiotu najmu – adres lokalu, jego powierzchnia, stan techniczny, wyposażenie itp.,
  • wysokość czynszu, termin oraz sposób jego zapłaty,
  • sposób rozliczania i płatności za media,
  • termin obowiązywania umowy jeśli jest oznaczony, w takim wypadku należy również wskazać sytuacje, w których umowa może zostać wypowiedziana,
  • prawa i obowiązku stron, czyli utrzymanie lokalu w stanie niepogorszonym przez wynajmującego, dokonywanie bieżących napraw wynikających ze zwykłego użytkowania przez najemcę,
  • wysokość kaucji, sposób jej zapłaty oraz rozliczenia po zakończeniu najmu.,
  • inne istotne kwestie.

Właściciel nieruchomości może zażądać od najemcy zapłaty kaucji, którą zwraca się po zakończeniu najmu, a z której będzie mógł pokryć ewentualne roszczenia względem najemcy, jeśli ten nie będzie chciał ich uregulować, np. zaległy czynsz, naprawa wywołanych przez niego szkód.

Aby uniknąć nieporozumień w przyszłości warto do umowy załączyć protokół zdawczo-odbiorczy, w którym stan techniczny nieruchomości oraz jej wyposażenia zostanie szczegółowo opisany i sfotografowany.

W przypadku najmu lokali komercyjnych ważne jest ponadto ustalenie, w jakim stopniu najemca może ingerować w nieruchomość by przystosować ją do prowadzonej działalności, tj. czy może zmienić położenie instalacji, układ ścian, instalować na stałe sprzęty i urządzenia lub deinstalować te już istniejące. Kwestie te powinny być szczegółowo opisane w umowie, w miarę możliwości można do niej załączyć projekt architektoniczny planowanych zmian. Strony muszą ponadto ustalić, czy po zakończeniu najmu modyfikacje te zostaną przez najemcę cofnięte czy pozostaną w lokalu, jeśli tak to jak strony rozliczą koszty poniesionych przez niego nakładów.


Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu