Umowa przyrzeczona

Podpisanie umowy przyrzeczonej jest następstwem zawarcia umowy przedwstępnej. Zobowiązuje ona strony do zawarcia umowy ostatecznej, której z jakiegoś powodu nie mogły zawrzeć w momencie podpisywania umowy przedwstępnej. Umowa przyrzeczona powinna zawierać wszystkie istotne kwestie, które strony wskazały w umowie przedwstępnej. W przypadku sprzedaży nieruchomości będzie to przede wszystkim jej dokładne określenie i cena. Umowa przyrzeczona powinna być podpisana w terminie wskazanym w umowie przedwstępnej, albo w terminie wskazanym przez strony zgodnie z zasadami dotyczącymi umów przedwstępnych. Jednak jeśli termin jej podpisania nie został wyznaczony w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, wtedy roszczenia z tytułu tej umowy wygasają, a strony mogą skutecznie bronić się przed jej zawarciem.

Jeśli jedna ze stron uchyla się od podpisania umowy przyrzeczonej, druga może wystosować wobec niej roszczenie odszkodowawcze lub żądanie zawarcia umowy. Jeśli przy podpisywaniu umowy przedwstępnej wpłacono zadatek, a nie doszło do podpisania umowy przyrzeczonej z winy kupującego, wtedy sprzedający może zachować zadatek. Natomiast gdy do podpisania umowy nie dojdzie z winy sprzedającego, wtedy ma on obowiązek zwrócić zadatek kupującemu i jednocześnie zapłacić mu kwotę równą wysokości ustalonego zadatku w formie zadośćuczynienia.

Strony mogą wprowadzić dodatkowe regulacje w zakresie roszczeń odszkodowawczych na wypadek gdyby jedna z nich poniosła szkodę w związku z niezawarciem umowy przyrzeczonej.

Jeśli natomiast umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy jedna ze stron uchyla się od podpisania umowy ostatecznej, druga może żądać nakazania przez sąd zawarcia takiej umowy. W przypadku pozytywnego orzeczenia sądu wyrok jest równoznaczny z zawarciem umowy ostatecznej i dokument ten zastępuje. Przed wstąpieniem na drogę sądową należy jednak pisemnie wezwać stronę do zawarcia umowy.

Dopiero podpisanie umowy przyrzeczonej skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości na kupującego. Odtąd przysługują mu do niej wszystkie prawa, ale i obciążają obowiązki związane z własnością.