Umowa najmu na czas nieokreślony

Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony jest to umowa, w której nie wskazano jednoznacznie czasu jej trwania lub nie wynika on z okoliczności i charakteru umowy. Może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, na warunkach w niej określonych z uwzględnieniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

Terminy te wynoszą:

  • miesiąc na przód na koniec miesiąca kalendarzowego – gdy czynsz jest opłacany miesięcznie,
  • najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego – gdy czynsz jest płacony w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc,
  • na trzy dni naprzód – gdy czynsz płacony jest częściej niż miesięcznie,
  • na jeden dzień naprzód – w przypadku najmu dziennego.

Ponadto umowa taka w niektórych przypadkach może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Przez najemcę – gdy lokal ma wady, a wynajmujący nie usunął ich w wyznaczonym czasie, albo gdy wady te zagrażają życiu lub zdrowi najemcy. Wtedy nie musi on wyznaczać właścicielowi nieruchomości dodatkowego terminu na ich usunięcie.

Wynajmujący natomiast może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy najemca:

  • używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub niezgodny z jej przeznaczeniem,
  • zaniedbuje rzecz w efekcie czego naraża ją na uszkodzenia, a wynajmującego na szkodę,
  • dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej dwa okresy płatności.
  • wynajął lub podnajął nieruchomość osobie trzeciej bez uprzedniej zgody wynajmującego.

Gdy podstawą wypowiedzenia jest zwłoka w płatności czynszu, wynajmujący musi najpierw wezwać najemcę do zapłaty wyznaczając mu do tego dodatkowy miesięczny termin.


Pobierz wzór dokumentu