Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest dokumentem, który strony umowy najmu oraz umowy sprzedaży powinny sporządzić w celu spisania stanu mieszkania z chwili jego wydania. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym po zakończeniu umowy najmu najemca jest zobowiązany zwrócić rzecz wynajmowaną w stanie niepogorszonym. Rzecz może nosić normalne ślady zużycia wynikające ze zwykłego użytkowania. Aby strony miały możliwość szczegółowego zweryfikowania stanu mieszkania z momentu jego wydania najemcy, a następnie jego wydania wynajmującemu po zakończeniu umowy oraz przekazania kupującemu, warto sporządzić taki protokół, który będzie służył do celów dowodowych, na których strony będą mogły oprzeć swoje ewentualne roszczenia.

Protokół należy sporządzić w chwili kiedy właściciel mieszkania wydaje nieruchomość w posiadanie najemcy oraz kiedy najemca zwraca mieszkanie wynajmującemu gdy najem dobiegnie końca. W przypadku nieporozumienia się stron co do stanu mieszkania protokół umożliwi rozwianie wątpliwości, a jeśli spór przybrał rangę postępowania sądowego, pozwoli uzyskać właściwe orzeczenie w sprawie. Z tego powodu bardzo ważne jest jego prawidłowe sporządzenie.

Dokument powinien zawierać, poza oznaczeniem stron oraz przedmiotu umowy, dokładny spis tego, co się w mieszkaniu znajduje. Można zacząć od rzeczy zamontowanych na stałe, przechodząc do ruchomości i pozostałego wyposażenia oraz stanu liczników. Dla lepszego zabezpieczenia interesów stron warto do niego dołączyć dokumentację fotograficzną, albo w postaci wydrukowanych zdjęć, albo nośnika danych. Stan techniczny pomieszczeń, urządzeń, mebli i instalacji należy dokładnie opisać, wskazując na ewentualne istniejące wady. Im bardziej szczegółowy będzie opis, tym lepiej protokół zabezpieczy ewentualne roszczenia.

Szczególnie chroniony jest tu interes wynajmującego, który po zakończeniu najmu może zweryfikować, czy będące jego własnością rzeczy znajdują się w mieszkaniu i czy nie zostały uszkodzone. Za szkody powstałe po sporządzeniu protokołu odpowiada bowiem najemca i to od niego właściciel mieszkania ma prawo domagać się ich naprawy. Z perspektywy najemcy natomiast ważne jest, by nie został posądzony wyrządzenie szkód, które istniały w mieszkaniu zanim objął je w posiadanie.

Jeżeli do mieszkania przynależą dodatkowe pomieszczenia, np. piwnica czy garaż, należy je ująć w protokole, dokumentując ich stan równie rzetelnie co stan mieszkania.

Protokół powinien być sporządzony wspólnie przez strony tak by każda z nich znała jego treść. Musi powstać w dwóch wersjach, po jednej dla każdej ze stron, i przez nie odręcznie podpisany.

W przypadku umowy sprzedaży zasady sporządzania protokołu są identyczne. Jego celem jest natomiast zabezpieczenie interesów sprzedającego, tak by nie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe już po sprzedaży mieszkania, a dla kupującego by mógł dochodzić od poprzedniego właściciela naprawy szkód istniejących w chwili przekazania nieruchomości.


Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu