Umowa najmu mieszkania

Na podstawie umowy najmu właściciel mieszkania – wynajmujący, zobowiązuje się oddać je do używania najemcy, w zamian za uiszczanie przez niego ustalonego czynszu. Umowa taka może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, a podstawowa różnica między nimi polega na sposobie ich wypowiedzenia.

Właściciel mieszkania zobowiązany jest wydać rzecz najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku, a podczas trwania najmu utrzymać ją w stanie niepogorszonym. Wszelkie remonty i poważniejsze naprawy, które są niezbędne dla utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, musi przeprowadzać na własny koszt. Najemca natomiast ma obowiązek płacenia czynszu w wysokości i terminie ustalonym przez strony. Ponadto musi sprawować pieczę nad przedmiotem najmu, korzystać z niego w sposób przewidziany w umowie oraz dokonywać wszelkich drobnych napraw wynikających ze zwykłego użytkowania.

Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynajmującego może on zażądać od najemcy zapłaty kaucji, będącej z reguły równowartością lub wielokrotnością ustalonego czynszu. W razie zalegania przez najemcę z zapłatą należności albo wyrządzenia przez niego szkód w nieruchomości, w przypadku gdy najemca nie wykaże dobrej woli i nie usunie wad samodzielnie, wynajmujący może pokryć koszty napraw z kaucji. Po zakończeniu umowy kaucję należy rozliczyć, a jej niewykorzystaną część zwrócić najemcy.

Umowa najmu na okres krótszy niż rok nie musi być zawarta pisemnie, ale już umowa zawarta na więcej niż 12 miesięcy tak. Z uwagi na lepszą ochronę interesów stron umowę krótkotrwałą również warto zawrzeć w postaci pisemnej.

W dokumencie takim należy zawrzeć podstawowe dane identyfikujące strony, tj. imiona, nazwiska, PESELE i adresy w przypadku osób fizycznych, nazwy, adres siedziby, numery właściwych rejestrów, numer NIP w przypadku osób prawnych. Ponadto trzeba dokładnie opisać przedmiot najmu, jego adres, stan techniczny, powierzchnię. Dodatkowo warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostaną wypisane wszystkie urządzenia i wyposażenie znajdujące się w mieszkaniu. Protokół powinno się opatrzyć dokumentacją fotograficzną i załączyć do umowy.

Inne niezbędne elementy jakie w dokumencie należy zawrzeć to wysokość czynszu, termin i sposób jego zapłaty, określenie sposobu rozliczania i płatności za media, informacje o kaucji i sposobie jej rozliczenia po zakończeniu najmu, prawa i obowiązki stron, informacja czy umowa zawarta jest na czas określony czy nieokreślony. W pierwszym przypadku należy wskazać sytuacje, w których umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez strony, np. zaległości w płatności czynszu, w innym przypadku jej wypowiedzenie przez upłynięciem terminu na jaki została zawarta będzie niemożliwe.


Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu