Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony

Umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony obarczona jest mniejszymi restrykcjami w zakresie wypowiedzenia od umowy zawartej na czas oznaczony. Strony mogą bowiem odstąpić do niej w dowolnym momencie. Z jednej strony rozwiązanie to w mniejszym stopniu zabezpiecza ich interesy, z drugiej jednak daje im większą swobodę.

Okres wypowiedzenia takiej umowy zależy od częstotliwości opłacania czynszu, i tak:

  • jeśli czynsz jest płatny miesięcznie umowę można wypowiedzieć na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
  • jeśli czynsz płatny jest w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, umowę można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
  • jeśli czynsz płacony jest w odstępach krótszych niż miesiąc – wypowiedzenia dokonuje sie na trzy dni naprzód,
  • gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Umowa taka może wyjątkowo zostać rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wynajmujący może tego dokonać gdy najemca:

  • używa nieruchomości w sposób sprzeczny z umową lub jej przeznaczeniem, i nie przestaje mimo upomnienia,
  • zaniedbuje rzecz narażając wynajmującego na szkodę,
  • dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy wypowiedzenia,
  • wynajął nieruchomość osobie trzeciej bez zgody wynajmującego.

Najemca natomiast może umowę wypowiedzieć w trybie natychmiastowym gdy rzecz najęta ma wady, które uniemożliwiają korzystanie z niej zgodnie z umową, a właściciel nieruchomości wad tych nie usunął mimo upomnienia. Jeśli natomiast rzecz ma wady, które zagrażają życiu lub zdrowiu najemcy, umowę może on rozwiązać bez uprzedniego wzywania wynajmującego do usunięcia wad.


Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu