Umowa najmu pokoju

Umowa najmu pokoju może zostać zawarta z właścicielem mieszkania, albo za jego zgodą bezpośrednio z najemcą, który jako podnajmujący podpisze taką umowę we własnym imieniu. Jeśli okres najmu jest dłuższy niż rok umowa powinna zostać zawarta na piśmie. Możne mieć postać umowy na czas oznaczony lub nieoznaczony. Pierwszą można wypowiedzieć wyłącznie w przypadkach w umowie wskazanych, a jeśli strony nie zawrą w niej takich zapisów, umowa wygaśnie wraz z upływem wskazanego w niej terminu. Drugi typ stosunku najmu może zostać wypowiedziany z uwzględnieniem ustawowych terminów wypowiedzenia, których długość zależy od częstotliwości opłacania czynszu.

Umowa taka dotyczy najmu konkretnego pokoju, który wynajmujący oddaje najemcy w użytkowanie, ale musi również uwzględnić jego prawo do korzystania z pozostałych wspólnych pomieszczeń w mieszkaniu.

W umowie należy zawrzeć dane takie jak:

  • oznaczenie stron wraz z adresami siedziby lub zamieszkania,
  • rodzaj umowy – czy zawarto ją na czas oznaczony czy niezoczony,
  • termin obowiązywania oraz sytuacje, w których może zostać wypowiedziana – jeśli została zawarta na czas oznaczony,
  • wysokość oraz sposób płatności czynszu,
  • informację o sposobie rozliczania i opłacania mediów,
  • informacje o sposobie korzystania z części wspólnych nieruchomości oraz odpowiedzialności za powstałe w nich szkody,
  • informację o wysokości oraz sposobie uiszczenia gwarancji.

W przeciwieństwie do umowy najmu mieszkania w tym wypadku najemcy zostaje oddane w wyłączne użytkowanie jedno pomieszczenie, ale ma on możliwość korzystania z części wspólnych nieruchomości, tj. łazienki, kuchni, salonu. Wynajmujący dla zabezpieczenia swoich ewentualnych roszczeń wobec najemcy, może ustanowić kaucję, którą najemca będzie musiał uiścić. Jej wysokość ustalana jest najczęściej jako wielokrotność umówionego czynszu. W przypadku wspólnego korzystania z mieszkania przez kilku lokatorów, wynajmujący w umowie z każdym z nich powinien szczegółowo określić sposób ich odpowiedzialności za szkody powstałe w częściach wspólnych, np. poprzez ustanowienie odpowiedzialności solidarnej.

Przekazując mieszkanie najemcy strony powinny wspólnie sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostaną spisane i sfotografowane wszystkie rzeczy i wyposażenie, z podziałem na te znajdujące się w wynajmowanym pokoju oraz te przeznaczone do wspólnego użytku. Po zakończeniu umowy na podstawie analogicznego protokołu strony ustalają, czy stan mieszkania i wyposażenia uległ pogorszeniu wykraczającym poza zwykłe użytkowanie oraz czy wynajmujący poniósł z tego tytułu szkodę. Jeśli tak, ma on prawo żądać jej naprawienia od najemcy, a jeśli ten będzie się od tego obowiązku uchylał, wynajmujący może na poczet związanych z tym kosztów zaliczyć proporcjonalną część kaucji, oddając jej niewykorzystaną część najemcy.


Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu