Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Treść księgi wieczystej powinna odzwierciedlać stan faktyczny i prawny nieruchomości. Wszystkie zmiany w tym zakresie należy więc na bieżąco aktualizować, czego dokonuje się na wniosek o wpis w księdze wieczystej składany do sądu, który daną księgę wieczystą prowadzi. Wpis do księgi wieczystej następuje w drodze postępowania nieprocesowego.

Co do zasady wpisu dokonuje się na wniosek, jedynie w wyjątkowych sytuacjach odbywa się to z urzędu. Wniosek o dokonanie wpisu należy złożyć na piśmie, na specjalnym formularzu, którego wzór dostępny jest w sądach oraz na ich stronach internetowych. Uprawnioną do tego jest osoba, na rzecz której wpis ma być dokonany, albo na której prawo wpis ten będzie oddziaływał, np. właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, wierzyciel właściciela. Do wniosku należy załączyć dowód opłaty od wniosku, której wysokość zależy od rodzaju żądanego wpisu.

Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych, wskazywać numer księgi wieczystej oraz treść żądania wniosku, tj. rodzaj wpisu jaki ma zostać dokonany. Do wniosku należy załączyć dokumenty, które żądanie to uzasadnią. Dokumentem takim może być akt notarialny – umowa sprzedaży, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, czy (w przypadku żądania wpisu ograniczonego prawa rzeczowego).

W przypadku gdy wniosek zwiera braki formalne, nie jest złożony na urzędowym formularzu lub gdy jest on nieprawidłowo wypełniony, sąd wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub usunięcia tych braków. Jeśli nie zostaną one uzupełnione w terminie tygodniowym wniosek zostanie zwrócony, nie wywołując żadnych skutków prawnych. Jeśli od wniosku nie uiszczono opłaty lub gdy nie załączono jej potwierdzenia, a także gdy brak jest dokumentów uzasadniających wniesienie wniosku, sąd może go oddalić, bez wzywania do jego uzupełnienia.

Złożone dokumenty wraz z wnioskiem podlegają szczegółowej kontroli sądu. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności między nimi a treścią księgi wieczystej, wpis nie zostanie dokonany.


Pobierz wzór dokumentu