Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to powszechnie używana nazwa postępowania sądowego, w trakcie którego ustalony zostaje krąg spadkobierców oraz uregulowane kwestie majątku po zmarłej osobie. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek, który może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny, np. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku czy wierzyciele zmarłego.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu, w okręgu którego znajduje się ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Jeśli adres taki jest nieznany, nie można go ustalić, lub znajduje się poza granicami kraju, wniosek składa się do sądu, w którym znajduje się majątek wchodzący w skład masy spadkowej. Jeśli powyższego również nie można wskazać, wtedy wyjątkowo postępowanie prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Nie ma ograniczeń co do terminu złożenia takiego wniosku, gdyż nie podlega on przedawnieniu. Musi jednak spełniać określone wymogi formalne. Należy więc załączyć do niego odpisy aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) znanych wnioskodawcy spadkobierców, a także akt zgonu spadkodawcy. We wniosku poza imionami i nazwiskami stron, ich adresami czy numerami PESEL, należy wskazać treść żądania, czyli stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobierców oraz jego uzasadnienie. W tym miejscu opisuje się jakie relacje zachodzą pomiędzy spadkodawcą a wskazanymi spadkobiercami, załącza ewentualne oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ewentualną umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia. W uzasadnieniu należy również wykazać interes prawny, który upoważnia do złożenia wniosku, na potwierdzenie załączając stosowne dokumenty.

Wniosek należy podpisać oraz opłacić. Składa się go w wersji dla sądu wraz z kopiami dla każdej ze stron, czyli wskazanych w nim spadkobierców. Akty stanu cywilnego powinny zostać złożone w oryginale dla sądu, do pozostałych egzemplarzy należy załączyć kopie. Wersja dla sądu powinna również zawierać dowód uiszczenia opłaty od wniosku, która aktualnie wynosi 50 zł, a którą uiścić można poprzez naklejenie na wniosek znaków opłaty sądowej lub przelewem na rachunek bankowy sądu.

Osoba składająca wniosek nie musi wskazywać majątku spadkodawcy. Ustalaniem tej kwestii zajmuje się sąd w trakcie postępowania. Procedura kończy się wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, które po uprawomocnieniu i nadaniu mu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym, mogącym posłużyć, np. do wszczęcia egzekucji przez wierzyciela spadkodawcy w stosunku do jego spadkobierców.


Pobierz wzór dokumentu