Wniosek o założenie księgi wieczystej

Księgi wieczyste są rejestrem, który dokumentuje stan prawny nieruchomości. Obecnie przy większości czynności związanych z nieruchomością, np. sprzedaży, niezbędne jest prowadzenie dla niej księgi wieczystej, którą zakłada się na wniosek uprawnionej osoby lub organu. Rejestry ksiąg wieczystych są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych właściwych według położenia nieruchomości, i to do nich należy wnioskować o założenie księgi.

Wniosek składa się na urzędowym formularzu, którego wzór dostępny jest w sądach i na ich stronach internetowych. Formularz powinien być właściwe wypełniony, podpisany oraz opłacony, a dowód uiszczenia opłaty należy do niego załączyć. Obecnie wynosi ona 60zł. Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące dane i dokumenty:

  • oznaczenie nieruchomości, jej położenie, obszar, sposób korzystania,
  • nazwiska, imiona i adresy wszystkich osób uprawnionych, na rzecz których własność ma być wpisana,
  • tytuł własności nieruchomości,
  • spis obciążających nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, o ile są one znane.

Do złożenia wniosku uprawniony jest ograniczony krąg osób, zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece są to:

  • właściciele nieruchomości,
  • osoby, którym przysługuje do nich ograniczone prawo rzeczowe,
  • wierzyciele, jeśli przysługuje im prawo, które ma być wpisane do księgi, np. hipoteka,
  • właściwe państwowe jednostki organizacyjne lub osoby będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości (dotyczy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa).

Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony i opłacony sąd przystąpi do procedury rejestracyjnej. W pierwsze kolejności zawiadomi o procedurze wszystkich zainteresowanych wskazanych we wniosku, a także organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków właściwy ze względu na położenie nieruchomości. O założeniu księgi wieczystej zawiadamia się również spółdzielnię, jeśli nieruchomość wchodzi w jej zasoby. Jeżeli żadna z osób lub podmiotów nie zgłosi sprzeciwu, księga zostanie założona, a nieruchomości zostanie nadany specjalny numer KW.


Pobierz wzór dokumentu